English 中文 français español عربى Tiếng Việt
Giấy chứng nhận


Giấy chứng nhận


Chứng nhận Golf


01-1-1 GOLF7W-CE(EMC) Verification of Compliance

01-1-1 GOLF7W-CE(EMC) Verification of Compliance

01-1-2 Golf7W-CE(EMC) Test Report

01-1-2 Golf7W-CE(EMC) Test Report

Chứng nhận Nova


NOVA 15W 5C6B

NOVA 15W 5C6B

NOVA 30W 5C6B

NOVA 30W 5C6B

NOVA 40W

NOVA 40W

NOVA 60W

NOVA 60W

Nova Adhension Tes Report

Nova Adhension Tes Report

NOVA IK06

NOVA IK06

NOVA IP65

NOVA IP65

Chứng nhận một


03-1-8 Solo-A 80W Vibration

03-1-8 Solo-A 80W Vibration

03-2-3 Solo-A 60W LM79

03-2-3 Solo-A 60W LM79

Chứng nhận Concorde


04-1-1 CONCO AC CE

04-1-1 CONCO AC CE

04-1-1-CONCO AC EMC

04-1-1-CONCO AC EMC

04-1-2 CONCO(AC)  IEC(LVD)

04-1-2 CONCO(AC) IEC(LVD)

04-1-4 CONCO(AC)-IP,IK

04-1-4 CONCO(AC)-IP,IK

04-2-1 CONCO(AC)-CE

04-2-1 CONCO(AC)-CE

04-2-1 CONCO(AC)-EMC

04-2-1 CONCO(AC)-EMC

04-2-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-2-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-2-3 CONCO(AC)120W-LM79

04-2-3 CONCO(AC)120W-LM79

04-2-4 CONCO(AC)-IPIK

04-2-4 CONCO(AC)-IPIK

04-2-5 CONCO(AC)120W-Surge

04-2-5 CONCO(AC)120W-Surge

04-2-8 CONCO(AC)120W-Vibration

04-2-8 CONCO(AC)120W-Vibration

04-3-1 CONCO(AC)-CE

04-3-1 CONCO(AC)-CE

04-3-1 CONCO(AC)-EMC

04-3-1 CONCO(AC)-EMC

04-3-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-3-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-3-3 CONCO(AC)150W-LM79

04-3-3 CONCO(AC)150W-LM79

04-3-4 CONCO(AC)-IP,IK

04-3-4 CONCO(AC)-IP,IK

04-3-5 CONCO(AC)150W-Surge

04-3-5 CONCO(AC)150W-Surge

04-3-8 CONCO(AC)150W-Vibration

04-3-8 CONCO(AC)150W-Vibration

04-3-9 CONCO(AC)150W-Protection Against Electric Shock

04-3-9 CONCO(AC)150W-Protection Against Electric Shock

04-4-1 CONCO(AC)-CE

04-4-1 CONCO(AC)-CE

04-4-1 CONCO(AC)-EMC

04-4-1 CONCO(AC)-EMC

04-4-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-4-2 CONCO(AC)-IEC(LVD)

04-4-4 CONCO(AC)-IPIK

04-4-4 CONCO(AC)-IPIK

04-4-5 CONCO(AC)240W-Surge

04-4-5 CONCO(AC)240W-Surge

04-4-8 CONCO(AC)240W-Vibration

04-4-8 CONCO(AC)240W-Vibration

04-4-9 CONCO(AC)240W-Protection Against Electric Shock

04-4-9 CONCO(AC)240W-Protection Against Electric Shock

Giấy chứng nhận


05-1-3 LUMO(DC)40W-LM79

05-1-3 LUMO(DC)40W-LM79

05-1-4 LUMO(DC)40W-Protection Against Electric Shock,IP67

05-1-4 LUMO(DC)40W-Protection Against Electric Shock,IP67

05-1-6 LUMO(DC)40W-IK08

05-1-6 LUMO(DC)40W-IK08

05-1-7 LUMO(DC)40W-Electromagnetic Compatibility

05-1-7 LUMO(DC)40W-Electromagnetic Compatibility

05-2-3 LUMO(AC)40W-LM79

05-2-3 LUMO(AC)40W-LM79

05-2-4 LUMO(AC)40W-Protection Against Electric Shock,IP67

05-2-4 LUMO(AC)40W-Protection Against Electric Shock,IP67

Chứng nhận Ambo


06-2-3 AMBO(DC)60W-LM79

06-2-3 AMBO(DC)60W-LM79

06-2-4 AMBO(DC)60W-Protection Against Electric Shock、IP67

06-2-4 AMBO(DC)60W-Protection Against Electric Shock、IP67

06-2-6 AMBO(DC)60W-IK08

06-2-6 AMBO(DC)60W-IK08

06-2-8 AMBO(DC)60W-Vibration

06-2-8 AMBO(DC)60W-Vibration

Chứng nhận mạnh


INTENSE -IK06

INTENSE -IK06

INTENSE IP67

INTENSE IP67

INTENSE-Adhension Test Report

INTENSE-Adhension Test Report

Chứng nhận pin


CE

CE

IEC

IEC

ISO

ISO

UL

UL

Báo cáo đặc trưng


CCI20170510_0006

CCI20170510_0006

CCI20170510_0007

CCI20170510_0007

CCI20170510_0008

CCI20170510_0008

CCI20170510_0009

CCI20170510_0009

CCI20170510_0010

CCI20170510_0010

CCI20170510_0011

CCI20170510_0011

CCI20170510_0012

CCI20170510_0012

CCI20170510_0013

CCI20170510_0013

CCI20170510_0014

CCI20170510_0014

CCI20170510_0018

CCI20170510_0018

CCI20170510_0019

CCI20170510_0019

CCI20170510_0020

CCI20170510_0020

CCI20170510_0021

CCI20170510_0021

CCI20170510_0022

CCI20170510_0022

CCI20170510_0023

CCI20170510_0023

CCI20170510_0024

CCI20170510_0024

CCI20170510_0025

CCI20170510_0025

Giấy chứng nhận HP LED


HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190515 TUV SUD CE TR 704021915614-00

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190515 TUV SUD CE TR 704021915614-00

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190515 TUV SUD CE TR 704021915614-00

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190515 TUV SUD CE TR 704021915614-00

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190522 TUV SUD CE Cert N5A0821500186

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190522 TUV SUD CE Cert N5A0821500186

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190522 TUV SUD CE Cert N5A0821500186

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190522 TUV SUD CE Cert N5A0821500186

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD CB TR 083-1612908-200

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD CB TR 083-1612908-200

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD CB TR 083-1612908-200

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD CB TR 083-1612908-200

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD TUV MARK TR 704021411302-05

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD TUV MARK TR 704021411302-05

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD TUV MARK TR 704021411302-05

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190605 TUV SUD TUV MARK TR 704021411302-05

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190610 TUV SUD CB Cert SG PSB-LE-00132M2

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190610 TUV SUD CB Cert SG PSB-LE-00132M2

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190610 TUV SUD CB Cert SG PSB-LE-00132M2

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190610 TUV SUD CB Cert SG PSB-LE-00132M2

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190611 TUV SUD TUV MARK Cert B0821500159Rev.01

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190611 TUV SUD TUV MARK Cert B0821500159Rev.01

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190611 TUV SUD TUV MARK Cert B0821500159Rev.01

HPW Module M1 M2 M5 M6 M8 M11 M12 M15 M16 M18 M19 M20 M28 190611 TUV SUD TUV MARK Cert B0821500159Rev.01

HPW Module M16B 170711 TUV SUD IK10 IP68 TR 704021705527-00

HPW Module M16B 170711 TUV SUD IK10 IP68 TR 704021705527-00

HPW Module M16B 170711 TUV SUD IK10 IP68 TR 704021705527-00

HPW Module M16B 170711 TUV SUD IK10 IP68 TR 704021705527-00

Nhà vệ sinh
Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Jun 23,2021

Jiangsu Kaiyuan An toàn sơ tán, cứu hộ khẩn cấp và diễn tập chữa cháy toàn diện

Để nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy của người lao động, thực hiện chủ trương phòng cháy chữa cháy “phòng trước, kết hợp phòng cháy v...

Bảo trì đường màu trời

Mar 25,2021

Bảo trì đường màu trời

Thân nhiệt mặt trời rất rẻ để duy trì.Muốn biết không?Kiểm tra đi.

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Mar 23,2021

Có vấn đề về ánh sáng mặt trời dẫn đường

Anh có biết cách giải quyết vấn đề của việc bắn súng không?Bài báo này sẽ cho anh thấy câu trả lời.

Vào đi
Chúng tôi rất mong được hợp tác với các bạn.

Cảm ơn đã liên lạc với SOKOYOO!Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể trong vòng một ngày.thoải mái xem các sản phẩm ánh sáng mặt trời của chúng tôi.